Strona głównaInformatorJak napisać pełnomocnictwo ogólne?

Jak napisać pełnomocnictwo ogólne?

Przez Redakcja

-

Pełnomocnictwo ogólne to bardzo wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie chcesz lub nie możesz wykonać osobiście jakiejś czynności – np. odebrać dokumentów z urzędu czy zawrzeć umowy. Zastanawiasz się, jak je przygotować i co powinno zawierać, aby zyskało moc prawną? Wyjaśniamy.

Co to jest pełnomocnictwo ogólne?

Pełnomocnictwa udziela się, aby przekazać innej osobie uprawnienia do wykonania jakiejś czynności albo podjęcia decyzji w swoim imieniu. Warto jednak wiedzieć, że ta czynność prawna może przybrać kilka form. Należy dobrać odpowiednią – tak, aby osoba otrzymująca pełnomocnictwo uzyskała odpowiednio dużą „moc sprawczą”. Czym one się różnią?

  • Najwęższe jest pełnomocnictwo szczególne, które potocznie jest często nazywane upoważnieniem. Na jego mocy upoważniony może wykonać w imieniu mocodawcy jedną, konkretną czynność. To np. odebranie dokumentów czy podpisanie umowy we wcześniej zatwierdzonym kształcie.
  • Pośrednim rozwiązaniem jest pełnomocnictwo rodzajowe – w tym przypadku pełnomocnik może wykonywać w imieniu mocodawcy określony typ czynności. Przykładowo, na tej mocy będzie działać administrator budynku, który z upoważnienia właściciela co miesiąc pobiera czynsz.
  • Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres. Daje bowiem pełnomocnikowi de facto możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w imieniu mocodawcy. Oznacza to, że pełnomocnik ogólny może np. zawierać umowy, ugody i podejmować wiążące negocjacje warunków współpracy.

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, zwłaszcza ogólne, musi zostać sporządzone na piśmie. W takim dokumencie trzeba bardzo dokładnie określić:

  • dane mocodawcy oraz pełnomocnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i/lub nr dowodu osobistego);
  • zakres udzielanego pełnomocnictwa – to, do czego konkretnie jest upoważniona dana osoba;
  • czas, na jaki jest udzielane pełnomocnictwo – zarówno datę jego udzielenia, jak i zakończenia (lub wskazanie, jak może zostać odwołane).

Taki dokument musi również zawierać podpis mocodawcy. Nie jest za to potrzebny podpis upoważnionego.

Pełnomocnictwo ogólne – wzór

Jak dokładnie wygląda pełnomocnictwo ogólne? Nie istnieje jeden obowiązujący wzór. Wszystko zależy od specyfiki danej sytuacji. Jednak zasadniczo treść takiego dokumentu jest podobna. Tak może wyglądać, gdy chcesz upoważnić osobę trzecią do reprezentacji przed instytucją finansową.

Data i miejscowość

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany [dane mocodawcy] zam. [adres], legitymujący się dowodem osobistym [nr i seria], PESEL[nr], upoważniam [dane pełnomocnika] do reprezentowania mnie wobec [nazwa instytucji finansowej] do negocjowania i ustalania warunków spłaty, w tym zawierania ugód dotyczących wierzytelności [nr sprawy i data zawarcia umowy].

[Data, miejscowość i podpis mocodawcy]

Kiedy może się przydać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może się przydać w bardzo wielu przypadkach. To dobre rozwiązanie, np. jeśli potrzebujesz zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego, a nie możesz go odebrać osobiście.

Udzielenie go może być też dobrym krokiem, jeśli zmagasz się z długami. Krewny, przyjaciel czy osoba postronna może Cię reprezentować m.in. w kontaktach z firmami zajmującymi się windykacją należności – tak, aby można było ustalić dogodną wysokość rat. Z tej opcji korzystają choćby rodziny seniorów, którzy mają niespłacone zobowiązania – to rozwiązanie pozwala wesprzeć rodziców czy dziadków w rozwiązywaniu problemów finansowych. Warto przy tym pamiętać, że ustalenie nowych warunków spłaty długów jest często możliwe przez internet – np. klienci Ultimo taką sprawę mogą załatwić przez portal obsługi zadłużenia klienta online. Zrobi to również upoważniony pełnomocnik.

Jak zatem widzisz, udzielenie pełnomocnictwa to dobry sposób na ułatwienie sobie wielu codziennych spraw. Warto o tym pomyśleć, jeśli samodzielne dopełnienie jakichś formalności jest utrudnione lub niemożliwe.

Oceń artykuł: Jak napisać pełnomocnictwo ogólne?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy