ISO 37001 – Niefinansowe środki nadzoru


ISO 37001 – Niefinansowe środki nadzoru

Niefinansowymi środkami nadzoru są systemy zarządzania i procesy wdrożone przez organizację, aby pomóc w zapewnieniu poprawnego zarządzania zakupami, działaniami operacyjnymi, komercyjnymi i innymi niefinansowymi aspektami jej działalności. Zależnie od wielkości organizacji i transakcji, środki nadzoru zakupowe, operacyjne, komercyjne i inne niefinansowe wdrażane przez organizację, które mogą ograniczać ryzyko korupcji.

Sprawdź: https://coe.biz.pl/uslugi/centrum-certyfikacji-qscert/certyfikacja-iso-37001-system-antykorupcyjny/

ISO 37001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania antykorupcyjnego. Jest to kompleksowy zestaw wytycznych i praktyk, które pomagają organizacjom w zapobieganiu korupcji oraz promowaniu etycznego i transparentnego działania. Jednym z kluczowych elementów ISO 37001 są niefinansowe środki nadzoru, które stanowią skuteczną metodę identyfikowania, eliminowania i ograniczania ryzyka korupcji w organizacji.

Korzyści z wdrożenia ISO 37001

Wdrożenie ISO 37001 i skoncentrowanie się na niefinansowych środkach nadzoru przynosi wiele korzyści dla firm i organizacji. Oto kilka z nich:

1. Zapobieganie korupcji : ISO 37001 umożliwia wprowadzenie skutecznych środków kontrolnych, które pomagają organizacji w minimalizowaniu ryzyka korupcji. Dzięki jasno zdefiniowanym procedurom i politykom antykorupcyjnym, organizacje mogą wykrywać potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

2. Poprawa wizerunku firmy : Wdrożenie ISO 37001 i wykorzystanie niefinansowych środków nadzoru pokazuje zaangażowanie firmy w walkę z korupcją. To z kolei przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, zarówno w oczach klientów, jak i partnerów biznesowych.

3. Zwiększenie zaufania interesariuszy : Posiadanie certyfikatu ISO 37001 stanowi potwierdzenie, że firma stosuje wysokie standardy antykorupcyjne. To z kolei przekłada się na większe zaufanie ze strony interesariuszy, takich jak inwestorzy, klienci i partnerzy biznesowi.

Proces wdrażania ISO 37001

Wdrożenie ISO 37001 wymaga przemyślanego i systematycznego podejścia. Obejmuje ono kilka kluczowych etapów:

1. Ocena ryzyka : Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowej oceny ryzyka związanego z korupcją w organizacji. To pozwala zidentyfikować obszary o podwyższonym ryzyku i skoncentrować się na nich podczas dalszych działań.

2. Polityka antykorupcyjna : Następnym krokiem jest opracowanie i wdrożenie polityki antykorupcyjnej. Polityka ta powinna jasno określać zasady i wartości, którymi firma się kieruje, oraz stanowić podstawę dla dalszych działań w zakresie zapobiegania korupcji.

3. Procedury i kontrole: To kolejny krok, którego celem jest dobór i opracowanie rozwiązań wewnętrznych o charakterze procedur lub instrukcji, czy też polityk, w zależności od poziomu kompetencyjnego któremu są dedykowane.

Procedury i kontrole

Po ustaleniu polityki antykorupcyjnej, organizacja powinna opracować konkretne procedury i kontrole, które będą służyć jako narzędzia w zapobieganiu korupcji. Przykładowe działania, które można podjąć, to:

  • Szkolenia dla pracowników

Organizacja powinna zapewnić regularne szkolenia dotyczące antykorupcji dla wszystkich pracowników. Szkolenia te powinny objąć tematy takie jak identyfikowanie i zgłaszanie sytuacji związanych z korupcją, konflikty interesów oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

  • Audyty wewnętrzne

Przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych pozwala na monitorowanie skuteczności działań antykorupcyjnych. Audyty te powinny obejmować ocenę zgodności z polityką antykorupcyjną, analizę ryzyka oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

  • Śledzenie i raportowanie

Organizacja powinna posiadać system śledzenia i raportowania incydentów związanych z korupcją. Powinno to obejmować mechanizmy, które umożliwiają pracownikom zgłaszanie podejrzanych zachowań, a także procedury postępowania w przypadku takich zgłoszeń.

Niefinansowe środki nadzoru w praktyce

Przyjrzyjmy się teraz kilku konkretnym przykładom niefinansowych środków nadzoru, które można zastosować w praktyce:

1. Etyka i integrytyzm : W organizacji powinno się promować wysokie standardy etyki i integrytyzmu. Powinno to obejmować jasno określone zasady postępowania, które są znane wszystkim pracownikom, a także mechanizmy monitorowania i egzekwowania tych zasad.

2. Procedury kontroli dostępu : Organizacja powinna wprowadzić procedury kontroli dostępu do poufnych informacji i zasobów. Ograniczenie dostępu tylko do osób upoważnionych pomaga w minimalizowaniu ryzyka korupcji.

3. Monitorowanie transakcji : Wdrożenie systemu monitorowania transakcji finansowych i biznesowych może pomóc w wykrywaniu podejrzanych zachowań. Dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym można identyfikować nieprawidłowości i podejrzane wzorce działania.

4. Kodeks postępowania : Opracowanie i wdrożenie kodeksu postępowania, który dotyczy m.in. przyjmowania łapówek, konfliktów interesów czy korzystania z poufnych informacji, jest kluczowym elementem w zapobieganiu korupcji.

Wyzwania i przeszkody

Wdrożenie ISO 37001 i niefinansowych środków nadzoru może napotkać pewne wyzwania i przeszkody. Oto kilka z nich:

1. Zmiana kultury organizacyjnej : Przejście na bardziej etyczną i antykorupcyjną kulturę może być trudne, zwłaszcza jeśli organizacja wcześniej nie skupiała się na tych wartościach. Wymaga to zaangażowania zarządu, edukacji pracowników i systematycznego wprowadzania zmian.

2. Brak świadomości : Często brakuje świadomości wśród pracowników na temat zagrożeń związanych z korupcją oraz roli, jaką mogą odegrać w ich zapobieganiu. Konieczne jest zwiększenie świadomości poprzez szkolenia i kampanie edukacyjne.

3. Brak zasobów : Wdrożenie ISO 37001 i niefinansowych środków nadzoru może wymagać dodatkowych zasobów finansowych, ludzkich i czasowych. Organizacje muszą być przygotowane na inwestycje w proces wdrażania i utrzymanie systemu.

4. Złożoność regulacji : Środowisko prawne i regulacyjne może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli działasz na wielu rynkach międzynarodowych. Organizacje muszą być dobrze zaznajomione z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi i dostosowywać się do nich.

Podsumowanie

ISO 37001 i  stanowią ważne narzędzia w walce z korupcją i promowaniu etycznego działania w organizacjach. Wdrożenie tych środków przynosi wiele korzyści, takich jak zapobieganie korupcji, poprawa wizerunku firmy i zwiększenie zaufania interesariuszy.

Jednak wdrożenie wymaga systematycznego podejścia, uwzględnienia konkretnych procedur i kontroli oraz przełamania różnych wyzwań i przeszkód. Praca nad zmianą kultury organizacyjnej, zwiększenie świadomości, dostosowanie się do regulacji i alokacja odpowiednich zasobów są kluczowe dla sukcesu wdrożenia.

ISO 37001 i niefinansowe środki nadzoru stanowią fundamenty walki z korupcją i budowania etycznego środowiska biznesowego. Ich wdrożenie może przyczynić się do sukcesu organizacji i przyczynić się do budowania uczciwego i zaufanego rynku.


Oceń: ISO 37001 – Niefinansowe środki nadzoru

Średnia ocena:4.97 Liczba ocen:24